Finanční plán na rok 2017

Název organizace: Krajský dětský domov pro děti do 3 let

IČO organizace: 711 751 30

Číslo účtuNázev ukazateleHlavní činnostHospodářská činnost
501Spotřeba materiálu1 200 0000
502Spotřeba energie970 0000
503Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek00
504Prodané zboží00
506Aktivace dlouhodobého majetku00
507Aktivace oběžného majetku00
508Změna zásob vlastní výroby00
511Opravy a udržování153 0000
512Cestovné15 0000
513Náklady na reprezentaci5 0000
516Aktivace vnitrooganizačních zásob00
517Ostatní služby700 0000
521Mzdové náklady17 740 0000
524Zákonné sociální pojištění6 209 0000
525Jiné sociální pojištění75 0000
527Zákonné sociální základy400 0000
528Jiné sociální náklady00
531Daň silniční8 0000
532Daň z nemovitosti00
538Jiné daně a poplatky00
541Smluvní pokuty a úroky z prodlení00
542Jiné pokuty a penále00
543Dary a jiná bezúplatná předání00
544Prodaný materiál00
547Manka a škody00
548Tvorba fondů00
549Ostatní náklady z činnosti75 0000
551Odpisy dlouhodobého majetku400 0000
552Prodaný dlouhodobý prodaný majetek00
553Prodaný dlouhodobý hnotný majetek00
554Prodané pozemky00
555Tvorba a zúčtování rezerv00
556Tvorba a zúčtování opravných položek00
557Náklady z vyřazených pohledávek00
558Náklady z dlouhodobého drobného majetku00
562Úroky00
563Kurzové ztráty00
564Náklady z přecenění reálnou hodnotou00
569Ostatní finanční náklady00
Účtová třída 5 celkem27 950 0000
601Výnosy z prodeje vlastních výrobků00
602Výnosy z prodeje služeb600 0000
603Výnosy z pronájmu00
604Výnosy z prodaného zboží00
609Jiné výnosy z vlastních výkonů00
641Smluvní pokuty a úroky z prodlení00
642Jiné pokuty a penále00
643Výnosy z vyřazených pohledávek00
644Výnosy z prodeje materiálu00
645Výnosy z prodeje DNM00
646Výnosy z prodeje DHM00
647Výnosy z prodeje pozemků00
648Čerpání fondů250 0000
649Ostatní výnosy z činnosti00
662Úroky00
663Kurzové zisky00
664Výnosy z přecenění reál. hodnotou00
665Výnosy z dlouhod. finančního majetku00
669Ostatní finanční výnosy00
672Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů (mzdy)00
672Výnosy vybraných místních vládních institucí z tranferů (provoz)27 100 0000
Účtová třída 6 celkem27 950 0000
Výsledek hospodaření před zdaněním00
591Daň z příjmu00
595Dodatečné odvody daně z příjmu00
Výsledek hospodaření po zdanění00