Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, je poskytovatelem zdravotních služeb, jehož zřizovatelem je Karlovarský kraj. Jedná se o jediné zařízení tohoto druhu na území Karlovarského kraje. Celková kapacita zařízení je 50 lůžek.

 

Poskytujeme:

  • ústavní a výchovnou zdravotní péči dětem od narození do tří let věku (v odůvodněných případech a v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku), jejichž vývoj je ohrožen nebo narušen z důvodů zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí
  • bydlení, zaopatření, zdravotní péči, rehabilitaci, kulturní a rekreační péči, přiměřené osobní vybavení nezaopatřeným dětem
  • osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby nezaopatřeným dětem s přihlédnutím k jejich potřebám
  • pomoc a odborné poradenství rodičům dětí se specifickými zdravotními potřebami, nebo jejich zákonným zástupcům, nejsou-li rodiče zákonnými zástupci dítěte, dále pěstounům nebo jiným pečujícím osobám, v souvislosti s péčí o tyto děti v oblastech ošetřovatelské péče, lékařské péče, psychologie, fyzioterapie a výchovné péče
  • ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodů nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví
  • edukační pobyty pro matky s dětmi a zácvik matek v péči o dítě se zdravotním postižením, chronicky nemocné dítě, zdravé dítě vyžadující zvláštní přístup, dítě se specifickými potřebami
  • poskytování zdravotních služeb v oboru činnosti fyzioterapeut bez odborného dohledu
  • poskytování konzultačních služeb

 

Z historie:

Kojenecký ústav v Aši byl založen 29. 10. 1946. Původní kojenecký ústav byl provozován ve dvou budovách. V hlavní budově ve Vladivostocké ulici bylo umístěno 42 novorozenců a kojenců a ve vile v Klicperově ulici bylo umístěno 20 starších kojenců.

Současně byl v Aši zřízen Dětský domov pro děti od 1 do 3 let v Neumannově ulici, kde bylo umístěno 65 dětí. V této podobě působily oba ústavy pod správou Krajského národního výboru Karlovy Vary až do roku 1960, kdy byly sloučeny pod jedno zařízení – Dětský domov pro děti od 0 do 3 let v Aši s kapacitou 127 lůžek. Správa zařízení v tuto dobu spadala pod OÚNZ Cheb.

Od 1. 1. 1992, v souvislosti s delimitací zařízení, byl zřízen samostatný subjekt Dětský domov pro děti od 0 do 3 let v Aši, jehož zřizovatelem byl Okresní úřad Cheb. Od 1. 1. 2003 přešlo zařízení pod Karlovarský kraj.

 

Karlovy Vary

Krajský kojenecký ústav v Karlových Varech s kapacitou 100 lůžek zahájil svou činnost 1. 6. 1955 v budově v Zítkově ulici. Později zde byla umístěna i Stanice pro nedonošené děti.
Od 1. 1. 1970 byl dosavadní kojenecký ústav změněn na Dětský domov pro děti od 0 do 3 let. Stanice pro nedonošené děti byla přeložena do Nemocnice s poliklinikou v Ostrově. Kapacita zařízení byla 80 lůžek.
Od 1. 1. 1992 se stal Dětský domov pro děti od 0 do 3 let v Karlových Varech samostatným právním subjektem. Zřizovatelem byl Okresní úřad Karlovy Vary.
Od 1. 7. 2003 přešlo zařízení rovněž pod Karlovarský kraj.

Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace, vznikl 1. 1. 2006 sloučením zařízení v Aši a v Karlových Varech. Od 1. 7. 2011 byla veškerá činnost organizace převedena do Karlových Varů a bylo zrušeno zařízení v Aši.