Pediatrická a psychologická péče

Dětské lékařky pravidelně sledují zdravotní stav dětí a doporučují případná další vyšetření
u specialistů.

Psycholog sleduje úroveň psychomotorického vývoje každého dítěte a provádí vývojovou diagnostiku v oblastech adaptivního chování, hrubé motoriky, jemné motoriky, řeči a sociálního chování.

Spolupracují se zdravotními sestrami, fyzioterapeuty i pedagogem na individuálním rozvoji psychomotorického vývoje všech dětí.

Výchovná činnost

Výchovnou činnost provádějí s dětmi denně dětské sestry. Kromě ošetřovatelské péče se věnují rozvoji jednotlivých složek výchovy a pravidelně se střídají rozumová, výtvarná, pracovní, hudební a tělesná výchova.

Rozumová výchova
–          V rámci rozumové výchovy se snažíme o rozvoj vnímání, paměti, stimulaci smyslových vjemů. Zároveň se děti učí orientovat se ve svém okolí a přizpůsobovat se mu, rozšiřovat své poznatky a dále je využívat. Podporujeme rozvoj porozumění řeči i spontánní aktivní řečový projev.

Výtvarná výchova
–          Kreslením, malováním, modelováním rozvíjíme spontánní tvořivost, vnímání, myšlení, řeč i senzomotorické funkce u dětí. Umožňujeme tak dětem prožít radost a spokojenost nad tím, co sami vytvoří a zároveň se u nich probouzí smysl pro hezké věci, základ pro estetické cítění.

Pracovní výchova
–          Děti pilují svou zručnost a dovednosti, zároveň rozvíjí myšlení, samostatnost a tvořivost. Důležitou součástí je osvojování hygienických návyků a sebeobsluha.

Hudební výchova
–          Hudební výchova je zaměřená na psychické a fyzické uvolnění dítěte, rozvíjí sluchové vnímání, představivost, fantazii, myšlení i řeč. Pomáhá děti pozitivně citově naladit, probudit v nich radost z písniček i tancování. Tříbí citlivost sluchu, soustředění na zvukové podněty a smysl pro rytmus.

Tělesná výchova
–          Zaměřujeme se na základní pohybové dovednosti. Přirozenou pohybovou činností rozvíjíme pohybovou fantazii, improvizaci, spontaneitu, přirozenou hravost.

Jako nejpřirozenější formu učení využíváme napodobivých schopností dětí, hry s materiálem, konstruktivní hry.

Fyzioterapie

Fyzioterapie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Na základě svých odborných znalostí a na základě potřeb konkrétního dítěte sestavují fyzioterapeuti individuání léčebný program zaměřený na zlepšení pohybové aktivity.
Při své činnosti spolupracují fyzioterapeuti s dalšími odborníky, především s pediatrem, neurologem, ortopedem či psychologem.

V našem zařízení jsou k fyzioterapii u dětí využívány především tyto metody:

Vojtova reflexní lokomoce
–          je diagnostický a terapeutický systém založený na reflexním ovlivnění pohybu. Provádí
se pomocí spoušťových zón – bodů, které se podráždí tlakem ve správném směru a v ideálním nastavení polohy dítěte. Toto postavení bodů umožní vybavení ideálního pohybového vzoru, který je každému jedinci geneticky dán.

Léčebná tělesná výchova
–          individuální cvičení zaměřené na vadné držení těla, u dětí s handicapem na snížení následků onemocnění na nejmenší možnou míru.

Fyzikální léčba
–          masáže, perličkové a rašelinové koupele, léčba biolampou, laserová akupunktura, magnetoterapie, aromaterapie.

Míčková facilitace
–          je ucelený systém masáží pomocí speciálních míčků využívaný při onemocnění dýchacích cest.

Hipoterapie

Hipoterapie je léčba pomocí koně, která významně pomáhá normalizovat svalový tonus, trénuje stabilitu, rovnováhu a svalovou koordinaci.

Dvakrát týdně navštěvujeme s dětmi HIPOCENTRUM PÁ-JA ve Stanovicích, kde jsou, kromě koní, pro animoterapii využívána i další zvířata.

Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka.

Pedagogická a logopedická péče

Na základě doporučení pediatra a psychologa je dětem poskytována individuální pedagogická péče, jejíž součástí jsou, mimo jiné, tematicky zaměřené vycházky.

Logopedická péče je poskytována na základě doporučení externího klinického logopeda.